+420 271 001 850

FAQ

FAQ2024-02-09T07:31:32+01:00

Často kladené otázky

Jaké existují váhy?2022-12-02T09:30:42+01:00

Jaké existují váhy?

Váhy se v základu dělí na automatické (AWI), tj. takové, které váží bez zásahu lidské ruky a neautomatické, které vyžadují lidskou obsluhu. Většina vah pro běžné spotřebitele patří mezi váhy s neautomatickou činností, tzv. NAWI.

NAWI se dělí dle Směrnice 2014/31/EU na určování hmotnosti pro účely:

 • obchodního styku
 • výpočet poplatků, tarifů, daní pokut apod.
 • uplatňování právních předpisů, znalecké posudky, apod.
 • ve zdravotnictví
 • při přípravě léků ba lékařský předpis či v laboratořích
 • určování cen na základě hmotnosti pro účely přímého prodeje veřejnosti a přípravy předbalených výrobků
 • všechna jiná použití

Každé použití vyžaduje jinou míru přesnosti. Výběr vhodné váhy proto není jednoduchý. Naši odborníci jsou připraveni vám poradit:

Jak přesné váhy zvolit?2022-12-02T09:18:05+01:00

Jak přesné váhy zvolit?

Přesnost váhy volíme podle toho, co budeme vážit. Například při vážení v laboratorních podmínkách je důležitý každý gram či dokonce jednotky menší, při vážení těžkých břemen si vystačíme s přesností na kila. Dle přesnosti vážení se váhy dělí na tzv. „technologické“ a  „cejchuschopné“, které podléhají kontrole státních úřadů. Tzv. Technologické váhy se nesmí využívat k účelům a) – f) viz Rozdělení vah a měly by sloužit opravdu pouze k orientačnímu, kontrolnímu vážení. Technologické váhy jsou obvykle vyrobeny z jednodušších a levnějších součástek a to tak, aby i běžný spotřebitel mohl orientačně určit hmotnost. Pro přesné a profesionální vážení jsou vhodné váhy tzv. cejchuschopné.

Rozlišení vah podle třídy přesnosti (OIML)

Váhy jsou rozdělené do tříd přesnosti, které splňují určité metrologické požadavky stanovené k udržení chyb v rozsahu specifikovaných mezních hodnot. Čím vyšší je potřeba přesnosti vážení, tím vyšší třída přesnosti vah je potřeba.

Třída přesnosti vah Ověřitelný dílek e Počet ověřovacích dílků Dolní mez váživosti
min max min
I (zvláštní) 0,001 g ≤ e 50 000 100e
II (vysoká) 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g 100 100 000 20e
0,1 g ≤ e 5 000 100 000 50e
III (střední) 0,1 g ≤ e ≤ 2 g 100 10 000 20e
5 g ≤ e 500 10 000 20e
IIII (běžná) 5 g ≤ e 100 1 000 10e

 

 

 

 

 

 

 

Váha a cena – jaký je rozdíl mezi váhou za „2.000 Kč“ a „20.000 Kč“2022-12-02T09:30:32+01:00

Váha a cena – jaký je rozdíl mezi váhou za „2.000 Kč“ a „20.000 Kč“?

Obecně platí, že čím přesnější váha, tím dražší váha. Otázkou tedy je, co budeme vážit a jakou přesnost vyžadujeme. Při vážení těžkých břemen obvykle vystačíme s přesností na kila, v laboratorních podmínkách záleží i na gramech, důležité jsou i další aspekty. O výběru konkrétní váhy pro vaše účely je nejlepší se poradit s odborníkem.

Pozor na původ vah (CE vs. C E)2022-07-28T10:35:24+02:00

Pozor na původ vah (označení CE vs. C E)

Označení CE (zkratka je z francouzského „conformité européenne“ – tedy shoda s požadavky EU) dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru a splňuje legislativní požadavky EU – tzn., že výrobce ověřil/nechal ověřit oznámeným subjektem (dříve notifikovanou osobou), že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky (např. bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) z příslušné směrnice. Nejčastějším typem technické specifikace, tj. dokumentu, na základě kterého může být posouzení provedeno, je evropská harmonizovaná norma.
Označení CE umožňuje volný pohyb zboží v rámci trhu zemí Evropského hospodářského prostoru. Označení CE neznamená, že výrobek byl vyroben v EU a není značkou kvality.
Grafická podoba označení CE je dána normou a musí být umístěna na výrobku, obalu, uživatelském manuálu, či na záručním listu. Označení CE musí být umístěno viditelně, čitelně a nesmazatelně a je zakázáno používat jakékoliv značky, které s ním lze zaměnit.

Existuje vzhledově velmi podobná značka CE (China Export – logo s menší mezerou mezi písmeny). Pro její podobnost a absenci jakékoliv certifikace je obvykle považována za agresivní marketingový útok na spotřebitele zvyklého na označení CE.

Výrobní (typový) štítek2022-07-28T10:49:11+02:00

Výrobní (typový) štítek

Výrobní štítek obsahuje veškeré potřebné údaje pro identifikaci váhy a její základní technické parametry dle platné legislativy.

Výrobní štítek NETTO Electronics s.r.o. cejchuschopné váhy:

Kalibrace vah2022-07-28T10:51:58+02:00

Co je kalibrace a k čemu slouží?

Kalibrace je soubor úkonů, kterými se za specifikovaných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami hmotnosti, která je indikována váhou a hodnotami, které jsou realizovány etalony (standardy). Vystavuje se kalibrační list a (ve většině případů) se kalibrované měřidlo opatřuje štítkem.
Kalibrace realizujeme buď v kompetenci naší kalibrační laboratoře NETTO (Kalibrační list NETTO-ČIA nebo kalibrační list se značkou NETTO Electronics s.r.o.) anebo ve spolupráci s ČMI (Kalibrační list ČMI-ČIA). Kalibrační laboratoři NETTO Electronics s.r.o. byla udělena akreditace ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Osvědčení o akreditaci pro kalibrační laboratoř č. 2408 naleznete ZDE a anglickou verzi ZDE.

Jako službu pro zákazníky poskytujeme (po domluvě) hlídání termínu příští kalibrace. Termín další kalibrace si určuje klient. Nejčastější je 1 – 2 roky.

Co je justování (justáž)2022-07-28T10:52:50+02:00

Co je justování (justáž)?

Justování je nastavení a připravení váhy tak, aby mohla správně vážit v potřebném rozsahu a s požadovanou přesností. To vše samozřejmě v adekvátním prostředí, kde má vážení probíhat. Je vhodné ho provádět před kalibrací i ověřováním. Justování zpravidla změní metrologické vlastnosti měřidla, takže po provedeném justování je nutné provést znovu kalibraci. Po ověření váhy je vstup do servisního menu zabezpečen ověřovací značkou či plombou a justování měřidla by znamenalo porušení ověřovacích značek a nutnost provést znovu ověření těchto měřidel.

Co je nejistota měření2022-07-28T10:53:35+02:00

Co je nejistota měření?

Nejistota měření je parametr vztahující se k výsledku měření, který charakterizuje rozptýlení hodnot, které je možné přiřadit k měřené veličině. Je kvantitativní mírou kvality výsledku měření, umožňující porovnat výsledky měření s jinými výsledky, referencemi, specifikacemi nebo etalony. Nejistota měření může být stanovena různými způsoby. Široce využívanou a uznávanou metodou, uznávanou například akreditačními orgány, je doporučený postup „GUM“, popsaný v  Pokynu pro vyjádření nejistoty měření (GUM – Guide to the expression of uncertainty in measurement).

Co je stanovené měřidlo2022-07-28T10:54:15+02:00

Co je stanovené měřidlo?

Stanovená měřidla jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam.

 • v závazkových vztazích, například při prodeji, nájmu, nebo darování věci, při poskytování služeb, nebo při určení výše náhrady škody, popř. jiné majetkové újmy
 • pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů, daní
 • pro ochranu zdraví
 • pro ochranu životního prostředí
 • pro bezpečnost při práci
 • při ochraně jiných veřejných zájmů, chráněných zvláštními předpisy
Doba platnosti cejchování vah (ověření)2022-07-28T10:54:51+02:00

Doba platnosti cejchování vah (ověření)

Doba platnosti ověření stanoveného měřidla, která je stanovena vyhláškou č. 345/2002 Sb., v platném znění, se počítá od začátku kalendářního roku následujícího po roce, v němž bylo ověření stanoveného měřidla provedeno.

Tzn. že ověření je platné 2 roky a počítá se od začátku kalendářního roku následujícího po roce v němž bylo ověření stanoveného měřidla provedeno.

Platnost ověření stanoveného měřidla zaniká, jestliže nastanou okolnosti uvedené v § 7 odst. 2 vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., v platném znění, tj.:

 • uplynula doba platnosti jeho ověření,
 • byly provedeny změny nebo úpravy stanoveného měřidla, jež mohou ovlivnit jeho metrologické vlastnosti,
 • stanovené měřidla bylo poškozeno tak, že mohlo ztratit některou vlastnost rozhodnou pro jeho ověření,
 • byla znehodnocena, popřípadě odstraněna úřední značka, nebo
 • je zjevné, že i při neporušeném ověření stanoveného měřidla ztratilo toto stanovené měřidlo požadované metrologické vlastnosti,
 • bylo i při neporušeném ověření změněno místo používání stanoveného měřidla v případě, kde to stanoví certifikát o schválení typu měřidla.
Rozdíly mezi cejchováním/ověřením a kalibrací vah2022-07-28T10:57:08+02:00

Rozdíly mezi cejchováním/ověřením a kalibrací vah

Kalibrace a ověření vycházejí prakticky z velmi příbuzných postupů. Rozdíl spočívá v tom, že při ověření se zkoumá shoda metrologických vlastností těchto měřidel s úředně stanovenými požadavky, zejména s maximálními dovolenými chybami. Při kalibraci se kvantitativně zjišťuje vztah mezi naměřenou hodnotou a jmenovitou hodnotou nastavenou etalonem. Obě činnosti jsou formou metrologické návaznosti měřidel a provádí je speciálně vyškolení pracovníci.

Co je kalibrační list2022-07-28T10:57:45+02:00

Co je kalibrační list?

Kalibrační list je doklad, který vystavuje Kalibrační laboratoř a který obsahuje informace o indikaci vah, v důsledku jejich zatížení. Hodnota indikace je ovlivněna hodnotou tíhového zrychlení, teplotou a hustotou zátěže, a teplotou a hustotou okolního vzduchu a vlastnostech kalibrovaných vah. Postup obecně zahrnuje pro určitý počet zkušebních zátěží určení chyb příslušných indikací.

V kalibračním listu jsou uvedeny výsledky v době provedení kalibrace.
Kalibrační list, splňující požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025, obsahuje povinně i tzv. důkaz o návaznosti měření. Pro správnost provedení kalibrace je nutné pracovat s údaji od zákazníka, jako je místo, kde bude váha umístěna, jaký rozsah váhy se používá apod. Kompletní seznam otázek k zadání kalibrace vám položí naši pracovníci.

EU prohlášení o shodě a potvrzení o EU prohlášení o shodě2022-07-28T10:59:45+02:00

EU prohlášení o shodě a potvrzení o EU prohlášení o shodě

– kdo vydává, jak vypadá a k čemu je to potřebné

 • EU prohlášení o shodě je písemné ujištění výrobce nebo dovozce o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v ČR a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody.

EU prohlášení o shodě potvrzuje, že váha při uvedení na trh vyhověla požadavkům nařízení vlády č. 121/2016 Sb. a technické normy ČSN EN 45501:2015 pro váhy s neautomatickou činností a v souladu s nařízením vlády bylo opatřeno stanoveným označením na místech dle certifikátu EU přezkoušení typu a dalším označením dle nařízení vlády.
Kladný výsledek posouzení shody je deklarován umístěním symbolu „CE“, doplňkového metrologického označení (obdélník s uvedením písmene „M“ a posledního dvojčíslí roku posouzení shody) a čtyřmístného identifikačního čísla notifikované osoby na měřidlo; na stanovených místech je integrita měřidla zabezpečena zajišťovacími značkami výrobce.

EU prohlášení o shodě má stejnou funkci a platnost jako „Certifikát shody“ vydávaný ČMI.

V případě dodání EU prohlášení o shodě výrobku naší firmou platí:

 • Pokud je výrobcem zařízení jiná firma než NETTO Electronics s.r.o., pak je dokument EU prohlášení bezplatný.
 • Pokud je výrobcem zařízení firma NETTO Electronics s.r.o., což znamená, že jsme provedli certifikované úkony prohlášení shody, pak je vystavení zpoplatněno dle platného ceníku výkonů.
 • Potvrzení o EU prohlášení o shodě je nepovinný dokument, který vydáváme na přání zákazníka.
 • Zajišťovací značka NETTO Electronics s.r.o.:

Uvedení vah do provozu2022-07-28T11:00:24+02:00

Uvedení vah do provozu

Váhy mohou přivézt a odborně instalovat naši technici a na obsluhu vás i odborně zaškolit. Pokud se rozhodnete pro instalaci vlastní, což je  pro některé typy vah dostatečné, postupujete podle přiloženého manuálu.

Pokud instalujeme váhu sami:

 • Prvním krokem je ověření, že váhy byly dodány v původním stavu, tj. zejména – na obalu nejsou viditelná poškození.
 • Váhu opatrně vybalíme, tj. především chráníme před pády a neodborným zásahem do vnitřku váhy.  Pokud váhu přemisťujeme, použijeme k tomu její madla,  vozík, či jinou techniku, v žádném případě netaháme za kabely. To může vést k nevratnému poškození.
 • Další kroky vždy podle přiloženého návodu, který je součástí dodávky.
Co je „alibi paměť“?2022-07-28T11:02:44+02:00

Co je „alibi paměť“?

V návaznosti na požadavky směrnice 2014/31 EU bylo vydáno Stanovisko ČMI 01/2016 Systémové řešení problematiky NAWI propojených s perifériemi, které opakují nebo dále zpracovávají výsledky vážení. Jsou zde specifikované požadavky na technická zařízení ukládání dat (DSD), tzv. alibi datová paměť.

Všechny požadavky na provedení paměti DSD  jsou uvedeny v bodě 5.5.3 harmonizované normy ČSN EN 45501/2016. Ukládaná relevantní data musí zahrnovat všechny důležité informace nezbytné k rekonstrukci dřívějšího vážení.

Patří sem: Hodnoty brutto, netto, předvolené  táry; desetinná značka, jednotky, identifikace uložených dat, ID vah nebo nosiče zatížení, kontrolní součet, případně jiný popis uložených dat.

Jen takto vybavené vážicí systémy mohou být ověřeny. Řešení nabízená naší firmou splňují tyto požadavky.
Pokud není k dispozici žádná alibi tiskárna nebo alibi datová paměť, musí být všechna připojená zařízení ve shodě se základními požadavky směrnice.

Potřebujete odbornou pomoc s výběrem vhodného řešení ?

Obraťte se na nás telefonicky na čísle +420 271 001 877 nebo nám zašlete Vaše požadavky na e-mail sales@vahynetto.cz.
Dáváte-li přednost osobnímu výběru, rádi Vás uvítáme v showroomu našeho areálu v Praze 3 na adrese Malešická 45a/2777.

Název

Přejít nahoru