Politika kvality kalibrační laboratoře NETTO Electronics, s.r.o.

Osvědčení o akreditaci pro kalibrační laboratoř č. 2408.

V souladu s požadavky normy ČSN EN ISO/EC 17025:2018 se vedení laboratoře zavazuje uplatňovat následující politiku:

  • Vrcholové vedení vytváří podmínky pro provádění činností laboratoře tak, aby tyto činnosti byly vždy prováděny kvalifikovaně, v požadovaném rozsahu, s dostatečnou přesností, nestranně a ve shodě s požadavky platných norem a předpisů a s požadavky zákazníků. V tomto duchu vedoucí kalibrační laboratoře (dále jen KL) prohlašuje, že laboratoří poskytované služby budou na odpovídající úrovni.
  • Dále se vrcholové vedení zavazuje podporovat a rozvíjet osobní angažovanost a aktivitu managementu laboratoře k zajištění správné odborné praxe a ke kvalitě zkoušení a kalibrací v rámci služeb zákazníkům. KL a její vedení podporuje proaktivní přístup ze strany vrcholového managementu a rozvijí mechanizmy podporující tyto závazky.
  • Management KL se zavazuje poskytovat služby na maximální odborné úrovni s profesionálním přístupem a otevřeným přijímáním zpětné vazby od zákazníků.
  • Management KL se zavazuje průběžně kontrolovat rutinní činnosti KL, a vytvářet koncepci dlouhodobého směřování laboratoře v rámci systému managementu.
  • Management KL se zavazuje udržovat soulad s ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 včetně závazku k trvalému zlepšování efektivnosti systému managementu.

Obchodní podmínky pro služby kalibrační laboratoře.